• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  بازگوکردن خاطراتی از استاد شجریان به روایت استاد ناظری


  افتخار آشنایی من با استاد شجریان به قبل از انقلاب برمیگردد. یــک بعدازظهر در رادیو ایران ســال 1354 مدیر تولید موسیقی رادیو ایران ه. الف. سایه ما را به هم معرفی کردند. من جوانی ۲۶ســاله بودم. اتفاق عجیبی رخ داد؛ از همان لحظه دیدار انگار ســالها با هم آشــنا بودیم. ســاعتها با هم گپ زدیم. از دنیای موســیقی، آواز و شــعر صحبت کردیم. هوا رو به تاریکی رفته بود. کارکنان رادیو همه رفتــه بودند. فقط ما دو نفر غرق در صحبــت و آواز بودیم. و این تذکــر را دربان رادیو به ما داد که بسیار دیروقت شده است. در همان حالت یکباره استاد شــجریان به من گفتند: ببین ماشینت را همینجا در حیاط رادیو بگذار بیا با ماشــین من برویم منزل ما؛ و به اتفاق رفتیم منزل تهرانپــارس و من برای اولین بار با خانواده شــجریان، خانم و بچه هاى کوچک ایشان، سه دختر و یک پســربچه (همایون)آشنا شدم. دو روز تمام در منزل ایشان ماندیم (اشتیاق و صحبتهای ما تمامی نداشت).روز ســوم با هم به رادیو آمدیم و من ماشینم را برداشــتم. از اینجا یک ارتبــاط تنگاتنگ به وجود آمد. خیلی روزها صبح زود با هم میرفتیم درکه. آن سالها درکه بســیار خلوت بود و جز کافه کوچک (سید علی)که درون اتاقکی از ســنگ بود و صدای آب و پرنده چیز دیگری به نظر نمي امد؛وماساعتهاآوازمیخواندیم. از آنجا که برمیگشــتیم یا به منزل ما یا به منزل ایشــان میرفتیم. بچه هاى ایشان مثل بچه هاى خود من بودند.
  همایون کوچک روی پای من مینشســت. خانه اى پر از مهر، دری به روی همه باز و سفره اي گشاده و همه چیز دلپذیر و گرم بود. کلاس آموزش آواز استاد شجریان برای اولین بار در رادیو ایران حدود ۴۰ ســال پیش )دو ســال قبل از انقلاب تشکیل شــد. اولین گروه شاگردان ایشان، گروه آقای محسن کرامتی بودند؛ البته من در کلاسهای آموزشــی ایشــان حضور نداشــتم اما از دور شاهد آن بودم.درســال۵۷با بالا گرفتن انقلاب مردم ايران گروه ما هنرمندان همفکر به طور دســته جمعى و به همراه مدیر موسیقی رادیو اســتعفا داده و از رادیو و تلویزیون
  بیرون آمدیم و در همان سال ۵۷، کانون هنری چاووش را تشــکیل دادیم. از بدو تأســیس کانون چاووش علاوه بر كلاسهای آموزشــی ساز ســه کلاس تدریس آواز به وجود آمد که بنده و اســتاد ناصرپور و استاد شجریان در آن کلاسها به تدریس آواز مشــغول بودیم. اولین آلبوم موســیقی که با آرم کانون هنری چاووش منتشر شد در ســال ۵۸ نواری بود که قســمت A با صدای شــجریان (برادربیقراره)وقسمتBباصدایاینجانب(آن زمان که بنهادم ســر به پای آزادی)منتشر شد. سالهای اول انقلاب دوران سخت و عجیبی برای موسیقی بود. حتی
  تلفظ واژه موسیقی ممنوع بود و باید میگفتی سرودهای انقلابى تمام ســختی هاى آن دوران را با هم و در کنار اعضای کانون هنری چاووش گذراندیم. هســته اصلی کانون چــاووش مدیریت آن ه. الف. ســایه، محمدرضا لطفی، حســین علیــزاده، پرویز مشــکاتیان، نصرتاالله ناصحپــور، محمدرضــا شــجریان و اینجانب شــهرام ناظری، ناصر فرهنگفر، علی اكبر شــکارچی، عبدالنقی افشــارنیا، اعضای گروه عارف و شیدا و گروه کامکارها و دیگر دوســتان هنرمند کل کانون را تشکیل میداد. بعد از ازبین رفتن کانون چاووش ما هم کم كم از هم فاصله گرفتیم. همه ما از هم جدا شده بودیم. اما همگی در یک موضــوع با هم متحد بودیــم و آن تعهد قبلی و درونی نسبت به موسیقی و ایمان و ایســتادگی در راه هنر. این ایســتادگی و تعهد و اعتقاد هنری را اســتاد شجریان به بهترین شکل ادامه داده اســت. جایگاه هنری و منزلت و شخصیت شجریان بر کسی پوشــیده نیست. با وجود برخی نامهربانی ها ملت ایران خوشــبختانه هنرمندان واقعی خود را پاس میدارند به خصوص با جایگاه رفیع هنری و عملکرد هنرمندانه استاد شجریان آشنایی کامل دارند. از صمیم قلب تولدشــان را تبریک عرض ميکنم و آرزویم این اســت که سالهای سال با حضور ایشان در چنين روزى با اهل هنر جمع شويم و به شكرانه تولد و به ســلامتی و جاودانگی ایشان غزل خوانیم و طرحی نو دراندازيم.
  تاریخ درج :  1395/7/2
  منبع :  روزنامه شرق- شماره 2687- 1 مهرماه